Pasar al contenido principal

ESIC News

Barcelona Campus Grado Áreas
May 2018

ESIC: Orientaciò Universitaria d'èxit

Publicado por: Institución
ESIC: Orientaciò Universitaria d'èxit

Tots sabem que en un moment tan decisiu com l’entrada a la universitat, l’orientació universitària és fonamental, ja que el desenvolupament professional de l’estudiant hauria d’estar condicionat per la carrera universitària. Però, quina és la realitat? L’orientació universitària sovint se centra únicament en la carrera que es cursa, és a dir, en els continguts, però poques vegades se centra a analitzar les motivacions i capacitats de l’estudiant, per la qual cosa la pregunta no és tant ‘quina carrera t’agradaria fer’ sinó ‘què t’agrada fer? En què creus que ets bo?’ I després, ‘quina carrera et pot ajudar a satisfer el teus interessos i a desenvolupar el teu potencial?’.

Entenem per motivació la causa que ens porta a comportar-nos d’una determinada manera i neix de les expectatives sobre un fet que ha de passar. És un procés intern. Motivació, actitud i aprenentatge estan directament relacionats. La motivació facilita l’obtenció de l’èxit i, alhora, l’èxit alimenta la motivació. Entenem per capacitat o aptitud aquell conjunt de condicions que fan que una persona sigui especialment idònia per a una funció determinada. Entenem per potencial allò que una persona pot arribar a ser en un futur. Per al seu desenvolupament, la combinació entre aptitud i actitud és decisiva.

Per tant, l’èxit professional acostuma a anar lligat a motivació i capacitats. És per això que, en el moment de triar una carrera universitària, motivació i capacitats són elements imprescindibles de l’equació, entenent que la formació universitària afavoreix l’adquisició de nous coneixements i desenvolupa una sèries d’habilitats específiques.

Com treballem l’orientació universitària al Campus Universitari d’ESIC Business & Marketing School?

És important contextualitzar l’escola per entendre el nostre plantejament en l’orientació universitària. ESIC és una escola de negocis internacional, jove, amb 52 anys d’experiència i íntimament lligada al món laboral (empresarial). A Catalunya és centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (URV), una universitat també jove, amb 25 anys d’història, que ha aconseguit estar entre les primeres de l’Estat espanyol en recerca i innovació. Abans de qualsevol orientació, cal ser conscients que no estem triant la carrera, sinó la vocació i l’orientació professional.

Per aconseguir-ho, utilitzem activitats amb un caire més personalitzat i d’altres de més generals i que es complementen entre si:

Entrevistes personalitzades amb els futurs estudiants i els seus familiars, en les quals utilitzem un concepte dins l’àmbit del màrqueting: l’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats): En aquest àmbit entenem com a:

  • Fortalesa: En què ets bo? En què et diferencies? Què fas millor que els altres? En quines activitats destaques? En quines situacions et trobes més còmode?
  • Debilitats: Què pots millorar? Què tenen els altres (habilitats) que creus que tu no tens? Després, cal tenir en compte els altres dos factors:
  • Oportunitats: Què et pot ajudar (de l’entorn) a aconseguir els teus objectius? Què pots aportar en un determinat àmbit o situació?
  • Amenaces: Què et pot dificultar (de l’entorn) aconseguir els teus objectius? Alhora són aspectes que el mercat laboral voldrà saber, per exemple, en una entrevista laboral o en un procés de selecció, per tant, ajudar els futurs estudiants a trobar la resposta a aquestes qüestions és important.

Activitats pràctiques. A través d’un ampli programa d’activitats que realitzem dins els centres educatius o en el campus universitari d’ESIC, apropem els estudiants a la realitat laboral (empresarial) perquè puguin determinar si se senten identificats amb la proposta, si els motiva i, en definitiva, si els ajuda a resoldre algunes de les qüestions plantejades en el DAFO.

Jornades de portes obertes i presentacions en centres de secundària. Les jornades i presentacions són activitats de caire més global, en què s’aprofundeix en els continguts de les carreres i la metodologia de treball. Per tant, els estudiants poden contrastar la seva motivació vers aquelles matèries. – Premis. En l’etapa preuniversitària proposem dues competicions: ‘Young Business Talents’ i ‘Desafio Junior’, competicions nacionals en les quals hi ha una vinculació directa dels centres educatius i en què es competeix per equips per crear un projecte o resoldre un cas que després té una defensa nacional.

Aquests tipus de jocs simulats ajuden a diferenciar rols dins un equip i, per tant, les fortaleses, les habilitats concretes per a un tipus o altra de tasca.

Fires d’orientació universitària i esdeveniments:

  • Les fires tenen un caràcter totalment global, permeten conèixer la varietat de l’oferta universitària i, per tant, identificar les diferents àrees d’interès.
  • Hoy es Marketing és el principal esdeveniment de professionals de màrqueting, comunicació i economia digital que organitza l’escola en l’àmbit nacional. És una oportunitat perquè els futurs estudiants ‘toquin’ el mercat laboral i tinguin l’oportunitat de visualitzar els seus objectius, les seves expectatives (http://www.hoyesmarketing.com).

En tot aquest procés l’acompanyament de la família, juntament amb el dels centres educatius, és fonamental, ja que poden aportar molta informació sobre les diferents variables que hem vist: motivació, aptituds, potencial, competències, fortaleses i debilitats.

Una bona orientació universitària és directament proporcional a la disminució de l’abandonament universitari i la disminució del nivell de frustració en finalitzar els estudis universitaris, i és directament proporcional a l’èxit professional, entès com l’assoliment dels objectius proposats.